Support service
×

เอกสารที่อัปโหลดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอะไรบ้าง?

เอกสารทั้งหมดที่อัปโหลดเพื่อการยืนยันตัวตนบัญชีจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:1. สำเนาที่สแกนส่งต้องชัดเจนและเป็นหน้าสี 

2. สำเนาที่สแกนส่งจะต้องแสดงหน้าครบถ้วนและแสดงทั้งสองหน้า 

- ต้องสแกนเอกสารระบุตัวตนทั้งสองด้าน 

- ว่าด้วยเรื่องกฎของประเทศที่อยู่อาศัยของลูกค้า หากหนังสือเดินทางจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่ออายุตามที่กำหนด แต่มีรูปถ่ายใหม่แสดงอยู่ในและ/หรือเพื่อการต่อวันหมดอายุ จะต้องส่งสำเนาของหน้าดังกล่าวมาด้วย

- หากชื่อของลูกค้ามีสองภาษาในหนังสือเดินทาง แต่ข้อมูลนี้อยู่คนละหน้า ให้ทำการส่งสำเนาที่สแกนของทั้งสองหน้า


3. ไม่อนุญาตให้มีการลบ, การเพิ่มเติม, การขีดเขียนหรือการปรับแต่งอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. ภาพถ่ายต้องมีคุณภาพสูง

5. ชื่อในบัญชีต้องตรงกับชื่อในเอกสาร

6. เอกสารฉบับที่อัปโหลดเพื่อการยืนยันตัวตนจะต้องแสดงที่อยู่ของลูกค้า ที่อยู่ที่ระบุในข้อมูลบัญชีต้องตรงกับในเอกสาร

7. เอกสารที่ส่งจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนในขณะที่มีการเดินเรื่องเพื่อการตรวจสอบและได้รับการประทับตราและลงนามอย่างถูกต้อง

8. เอกสารที่อัปโหลดสำหรับการยืนยันตัวตนระดับสองจะต้องเป็นเอกสารออื่นที่ไม่ใช่เอกสารเดียวกับเอกสารที่ส่งสำหรับระดับแรก *

9. ในกรณีที่บัญชีจดทะเบียนมาในนามนิติบุคคล ต้องจัดส่งเตรียมเอกสารยืนยันการจดทะเบียนบริษัท **

10. เอกสารที่เป็นภาษาประจำชาติต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองเอกสาร เมื่ออัปโหลดคุณต้องส่งสำเนาที่สแกนของต้นฉบับแนบมาด้วยเพิ่มเติม

11. ประเภทไฟล์ที่รองรับได้แก่ . png, .jpeg, .jpg, .gif และ. pdf ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB ความละเอียดควรมากกว่า 400 พิกเซล

12. ไม่รองรับใบแจ้งยอดธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยืนยันตัวตน รับใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหากเอกสารได้รับการลงนามและปิดผนึกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร, ควรอัปโหลดใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคพร้อมสลิปการชำระเงิน ถ้ามีบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดในใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใบชำระเงิน

13. ไม่อนุญาตให้พิมพ์ชื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้


* ข้อกำหนดที่ 8 ปรับใช้กับลูกค้าที่อัปโหลดหนังสือเดินทางหน้าเดียวกันไปในระดับการยืนยันทั้งสองระดับ ข้อกำหนดนี้ไม่ปรับใช้กับลูกค้าที่ส่งหน้าหนังสือเดินทางที่มีที่อยู่อาศัยพร้อมกับหน้าหลัก (หน้าแสดงข้อมูล) ของหนังสือเดินทาง ในกรณีที่มีการอัปโหลดหน้าหลักของหนังสือเดินทางเพื่อการยืนยันตัวตนระดับแรก หน้าที่ยืนยันที่อยู่ที่อยู่อาศัยเพียงพอที่จะผ่านสถานะการยืนยันตัวตนระดับที่สอง 

** หากมีการเปิดบัญชีซื้อขายจากนิติบุคคล เอกสารยืนยันการลงทะเบียนของบริษัทและใบรับรองผู้ถือหุ้นอันมีความจำเป็นเพื่อการอัปโหลดให้ผ่านการยืนยันตัวตนระดับแรก สำหรับการยืนยันตัวตนระดับสองจะต้องเตรียมเอกสารประจำตัวของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชี 


เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนระดับแรก:


a) ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิหรือเอกสารที่เทียบเท่า 

b) เอกสารการลงทะเบียน (ใบลงทะเบียน,ใบรับรอง,การจดทะเบียนบริษัท และอื่นๆ ); 

c) ทะเบียนกรรมการ (มติคณะกรรมการ, การแต่งตั้งกรรมการ, ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง)


เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนระดับสอง:


a) สำเนาหนังสือเดินทางที่สแกนส่งของผู้ที่ทำการซื้อขายในบัญชี (หรือกรรมการถ้าเขาเป็นผู้ที่ทำการซื้อขาย) 

b) หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการในบัญชีซื้อขาย (ถ้าการซื้อขายดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัท )                        
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""